Jeugdwerk

Het jeugdwerk valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De kerkenraad heeft de taken met betrekking tot het jeugdwerk gedelegeerd aan de jeugdraad. Namens de kerkenraad hebben een jeugdouderling en een jeugddiaken zitting in de jeugdraad. De jeugdraad coördineert het jeugdwerk binnen de gemeente.
Het bankrekeningnummer (IBAN) is NL50 RABO 0373 7152 26 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Andel inzake Jeugdraad.

Geledingen binnen het jeugdwerk zijn:

Naast deze geledingen is de jeugdraad verantwoordelijk voor de organisatie van de bibliotheek, vakantiebijbelclub en kinder- en jongerendiensten. 
De jeugdraad zorgt ervoor dat door de verschillende geledingen activiteiten kunnen worden georganiseerd. Daarnaast ondersteunt de jeugdraad de vrijwilligers in de organisatie hiervan.
Met een jaarverslag legt de jeugdraad jaarlijks verantwoording af aan de kerkenraad ten aanzien van het functioneren van het jeugdwerk. Dit jaarverslag is op te vragen bij de secretaris van de jeugdraad.

Samenstelling jeugdraad:

Voorzitter (jeugdoudeling) A. (André) van Tilborg contact  
Secretaris (kinderoppasdienst) I.G. (Ingrid) den Dekker contact  
Penningmeester N. (Nellie) Hobo - van Noorloos contact  
Jeugddiaken Vacant  
Kindernevendienst A.C. (Arianne) de Fijter contact  
Kindercatechese J.P. (Jannick) Pelle contact  
Spirit Kids J.T. (Anthea) Mouthaan contact  
12+ club A. (André) van Tilborg contact  
Bestuurslid algemeen A.H. (Armanda) Bouman contact  


Het jaarverslag 2020-2021 van het Jeugdwerk kunt u vinden bij ''Downloads overig'' door in te loggen. 
In de submenu's ''Catechese'' en "Clubwerk" vindt u meer informatie over de verschillende catechesegroepen en clubs binnen de kerk. 
jeugdruimte