Orde van dienst

Inleiding
In hoofdlijnen is hierna de orde van dienst beschreven. Van de standaard kan worden afgeweken.
Ter aankondiging van de kerkdiensten, die voor iedereen vrij toegankelijk zijn, luidt de klok om 09:00 en 17:30 uur. De gang van zaken tijdens een kerkdienst noemen we 'liturgie' of 'orde van dienst' en de preek heeft daarin een centrale plaats. (In bijzondere diensten is er een gedrukte liturgie). In de consistorie, waar de kerkenraad bijeen is, wordt kort voor de dienst, door de ouderling van dienst het consistoriegebed gebeden. Na de dienst wordt in de consistorie door de kerkenraad afgesloten met een dankgebed.

Zingen/prediking
In de diensten zingen we psalmen in de oude berijming (1773) en liederen uit de bundels "Op Toonhoogte" en ''Weerklank''. Voor wie het juiste psalmboekje en/of Op Toonhoogte niet bij zich heeft, liggen er exemplaren in de hal van de kerk. De liederen die gezongen worden uit Weerklank worden op de schermen in de kerk getoond. Er wordt ritmisch gezongen. Tijdens de dienst wordt gelezen uit de Herziene Statenvertaling.

Orde van dienst

 • Orgelspel. Tien minuten voor aanvang van een dienst, terwijl de kerkgangers binnenkomen, speelt het orgel.
 • Binnenkomst van kerkenraad en voorganger.
 • De kerkenraad neemt plaats in de daarvoor aangewezen voorste banken in de zijvakken. De voorganger en ouderling van dienst nemen plaats in de tuin voor de ouderlingenbank.
 • Welkomstgroet en afkondigingen door één van de kerkenraadsleden.
 • Intochtslied. Vooraf zingt de gemeente de eerste aangegeven verzen. (*)
 • De ouderling van dienst begeleidt de predikant naar de preekstoel. Hij drukt hem daar de hand en draagt namens de kerkenraad de verantwoordelijkheid van de dienst aan hem over. 
 • Stil gebed. Gelegenheid voor persoonlijk gebed. (*)
 • Votum en groet. De predikant spreekt votum en groet uit, (*) waarna de gemeente weer gaat zitten. 
 • Zingen.
 • Lezing van de tien geboden (morgendienst) of de geloofsbelijdenis (avonddienst).
 • Zingen.
 • Gebed. We bidden om de verlichting met de Heilige Geest.
 • Kindernevendienst. Tijdens de ochtenddienst gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 4 van de basisschool naar de kindernevendienst.
 • Schriftlezing. De voorganger leest een gedeelte uit de bijbel.
 • Inzameling van gaven. Er worden twee collecten gehouden.
 • Zingen.
 • Preek. De voorganger verkondigt het Woord van God.
 • Zingen.
 • Dankgebed en voorbede.
 • Kindernevendienst. Na het gebed (ochtenddienst) komen de kinderen terug in de kerk.
 • Zingen. De slotzang wordt gezongen. (*)
 • Zegen. De predikant spreekt de zegen uit. (*)
 • Nadat de predikant de kansel heeft verlaten, geeft de ouderling van dienst hem weer de hand. De kerkenraad en voorganger verlaten als eersten de kerk. 
 • Onder orgelspel verlaat de gemeente de kerkzaal. 
 • Bij de uitgang is er een collecte.

(*) Indien mogelijk staande.