Bijzondere diensten

Heilig Avondmaal
Vier keer per jaar wordt in een ochtenddienst (meestal in de maanden februari, juni, september en november) een Avondmaalsviering gehouden. De avonddienst staat in het teken van de dankzegging en nabetrachting op het Avondmaal. In een van de diensten van de zondag voorafgaand aan het Heilig Avondmaal vindt de voorbereiding op het Heilig Avondmaal plaats. Op die zondag wordt het eerste gedeelte van het Avondmaalsformulier gelezen. 
Gelijktijdig met de Avondmaalsviering in de kerk vindt ook de viering plaats in zorgcentrum ''De Notenhoff''. Namens de kerkenraad is daarbij een ouderling en een diaken aanwezig. Deze viering is met name bestemd voor degenen die niet (meer) in de gelegenheid zijn om de kerk te bezoeken. Ook andere gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd om de viering in ''De Notenhoff'' bij te wonen. Tevens kunnen gemeenteleden die het Heilig Avondmaal in de kerk of in ''De Notenhoff'' niet kunnen bijwonen, verzoeken om een Avondmaalsdienst thuis te houden. 

Censura Morum
In de week voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal is er gelegenheid tot Censura Morum. Als iets uw avondmaalsgang of dat van anderen in de weg staat, kunt u in die week tot dinsdagavond 18:00 uur contact opnemen met de scriba. De kerkenraad probeert dan een afspraak met u in te plannen. 

Avondmaalskring
Ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal is er op de donderdagavond in de week daaraan voorafgaand een Avondmaalskring in Hervormd Centrum ''De Ark''. Op deze kring wordt een inleiding gehouden over het Heilig Avondmaal en is er ruimschoots gelegenheid voor een gesprek. Iedereen is hier van harte welkom. De kring begint om 19:30 uur en de datum wordt in kerkblad Voetius en het Contactblad bekend gemaakt.

Bezinning op Witte Donderdag
Op Witte Donderdag is er in de kerk een moment van bezinning ter voorbereiding op Goede Vrijdag en de viering van het Heilig Avondmaal. Deze dienst is een voorbereiding met samenzang, een korte overdenking en gebeden voor de dienst van Goede Vrijdag. Deze bijeenkomst begint om 19:30 uur en duurt ongeveer een uur.

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag is er een kerkdienst met viering van het Heilig Avondmaal. Deze dienst begint om 19:30 uur. 

Heilige doop
De heilige doop wordt op verzoek bediend aan kinderen. Ook volwassenen kunnen gedoopt worden. Aanmelding voor de doop kan bij de predikant of scriba (onder overlegging van het trouwboekje). Aan het bedienen van de heilige doop gaat een doopzitting vooraf waarbij (in het geval van de kinderdoop) beide ouders geacht worden aanwezig te zijn. 

Kinderdiensten
Tweemaal per jaar wordt er een speciale kinderdienst gehouden die zich richt op kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar. De liederen, de gebeden en de preek zijn in deze dienst helemaal afgestemd op kinderen van deze leeftijd. Kinderdiensten beginnen om 17:00 uur. De organisatie van de kinderdiensten is in handen van: P. (Pieter) de Fijter en A.A. (Mariska) de Groot, contact. Ieder jaar wordt er op bid- en dankdag 's middags een kinderdienst gehouden. Deze diensten worden georganiseerd in samenwerking met Christelijke Basisschool ''De Zaaier'' en de Gereformeerde Kerk. De kinderdiensten op bid- en dankdag worden afwisselend gehouden in de Gereformeerde Kerk of de Hervormde Kerk. In de periode rond bid- en dankdag wordt op de basisschool ook aandacht geschonken aan het thema van de kinderdienst. De kinderdiensten op bid- en dankdag beginnen om 14:00 uur. De kinderdiensten op bid- en dankdag worden namens onze kerk mede voorbereid door L. (Lia) van Giessen, contact en A.A. (Mariska) de Groot, contact

Jongerendiensten
Naast de reguliere diensten wordt er voor jongeren tweemaal per jaar een speciale jongerendienst gehouden. In deze diensten worden de aanwezigen aangespoord om zo veel mogelijk een actieve bijdrage te leveren. De diensten richten zich speciaal op jongeren van 12 t/m 25 jaar, maar uiteraard is iedereen welkom. In de liturgie worden onderdelen ingebouwd, waardoor de diensten zo goed mogelijk aansluiten bij de leefwereld van tieners en jongeren. De diensten worden zo veel mogelijk door een commissie met jongeren voorbereid. In overleg met de predikant kiezen ze een thema en bijbelgedeelte. Ze verdiepen zich in het thema en zoeken er passende liederen en verwerkingsvormen bij. Een jongerendienst begint om 17:00 uur. Aansluitend volgt er in “De Ark’’ een viering die aansluit op de jongerendienst. De viering in ''De Ark'' begint met een maaltijd. Hierna volgt een verwerking van het thema dat in de dienst centraal stond op een manier die aansluit bij de jongeren.

De commissie die de jongerendiensten organiseert bestaat uit: A.H. (Armanda) Bouman, R. (Rhodé) Bouman, L.M (Leander) de Groot, A. (Annemarie) Kraaij - van Wijnen, J.P (Jannick) Pelle, A.E. (Anne) van 't Sant en L.M. (Martin) de Groot, contact