Diensten

De diensten zijn in principe iedere zondag om 09:30 uur en 18:00 uur. Voor de data en tijden verwijzen wij u naar het preekrooster. Verder kunt u de kerkdiensten live beluisteren en/of terugluisteren (luisteren).

Bijzondere diensten

 • Nieuwjaarsdienst op 1 januari om 10:00 uur.
 • Bidstond voor gewas en arbeid op de tweede woensdag in maart. Om 14:30 uur een dienst, in het bijzonder gericht op de jeugd, in samenwerking met de Gereformeerde Kerk en Chr. Basisschool “De Zaaier”. Een avonddienst om 19:30 uur.
 • Witte Donderdag, in de kerk een moment van bezinning met samenzang, een korte overdenking en gebeden ter voorbereiding op Goede Vrijdag en de viering van het Heilig Avondmaal. Deze bijeenkomst begint om 19:30 uur en duurt ongeveer een uur.
 • Goede Vrijdag, dienst met viering Heilig Avondmaal om 19:30 uur.
 • Tweede Paasdag, zangdienst om 10:00 uur.
 • Hemelvaartsdag, dienst om 9:30 uur
 • Dankstond voor gewas en arbeid op de eerste woensdag in november. Om 14:30 uur een dienst, in het bijzonder gericht op de jeugd, in samenwerking met de Gereformeerde Kerk en Chr. Basisschool “De Zaaier”. Een avonddienst om 19:30 uur.
 • Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden in de avonddienst de overleden gemeenteleden herdacht.
 • Eerste kerstdag, 25 december, om 9:30 uur een dienst en om 18:00 uur kerstviering van het jeugdwerk.
 • Oudejaarsavonddienst, 31 december, om 19:30 uur.
 • Vijfmaal per jaar viering Heilig Avondmaal (waarvan eenmaal op Goede Vrijdag).
 • Heilige doopdienst op verzoek. 
 • Tweemaal per jaar een kinderdienst.
 • Tweemaal per jaar een jongerendienst.

Kerktelefoon
Bejaarden, langdurige zieken of diegenen die tijdelijk de gang naar de kerk niet (meer) kunnen maken, kunnen een aansluiting krijgen op de kerktelefoon. Het kerktelefoonsysteem werkt via het internet (telefoonaansluiting ter plaatse is voldoende). De luisteraar kan op eenvoudige wijze inbellen. De kosten worden in principe door de luisteraar zelf betaald. De diaconie zorgt voor een luisterkastje en komt dat ook plaatsen. Op de aangesloten adressen wordt een collectebus geplaatst ten bate van de diaconie en het kerkbeheer.
Aanvragen kunnen worden ingediend bij de diaconie, contact.

Terugluisteren diensten via internet/MP3/cd
De wekelijkse kerkdiensten worden opgenomen op MP3 en het internet (kerkdienstgemist.nl). Zij die niet (meer) naar de kerk kunnen en/of zieken die geen kerktelefoon hebben, kunnen hiervan gebruik maken om de kerkdiensten te beluisteren. Ook nabestellingen MP3 € 3,00 of cd € 4,00 zijn mogelijk. Aanvragen bij diaken A.P. (Adriaan) Paans. Geeft u a.u.b. de bestelling zo snel mogelijk na de dienst door, want anders bestaat de kans dat de opname is gewist.

Beeld en geluid
Bij bijzondere diensten (bijvoorbeeld kinder-, huwelijks- en rouwdiensten) wordt gebruik gemaakt van een speciale geluidsinstallatie. Met de geluidsinstallatie is het mogelijk om zang en muziekinstrumenten te versterken en om bijvoorbeeld geluid te laten horen van een MP3-bestand of een filmpje. Het geluid kan gecombineerd worden met de beeldschermen in de kerk. De commissie beeld en geluid zorgt voor de opbouw, bediening en afbouw van de geluidsinstallatie en de bediening van de beeldschermen. De commissie beeld en geluid bestaat uit drie personen:

J. (Jeroen) Lubbertsen contact
M.W. (Mark) van Maaren     contact
H.M. (Richard) Verlee contact


Kerkauto
Voor gemeenteleden die niet op eigen gelegenheid de kerkdiensten kunnen bezoeken, is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de kerkauto. De kerkauto rijdt iedere zondag voor beide kerkdiensten alsook voor speciale diensten zoals feest-, bid- en dankdagen. Degene die hiervan gebruik wil maken, kan contact opnemen met de chauffeur die wekelijks in 'Voetius' staat vermeld. Autobezitters die kerkauto willen rijden, kunnen zich opgeven bij de diaconie, C.N. (Niels) Bouman, contact.

Bloemengroet
De diaconie verzorgt de organisatie van de bloemengroet. De bloemen staan 's zondags voor in de kerk. Met een hartelijke groet van de gemeente worden de bloemen daarna bezorgd bij: aan huis gebonden of zieke mensen uit de gemeente of het dorp, iemand die iets te vieren heeft, iemand die steun kan gebruiken of iemand die de gemeente om een andere reden een bloemengroet wil laten brengen.
Ach, een bloemetje zult u zeggen. Maar we weten dat het meestal heel erg gewaardeerd wordt. Het gevoel dat men aan je denkt, hoewel velen helemaal niet weten dat je het zo nodig had.
Kent u iemand die een steuntje van de gemeente wel kan gebruiken? Laat het ons weten! Geef naam, adres en reden op. Wanneer u het leuk vindt om af en toe een boeket bij iemand te bezorgen dan horen we dat ook graag. Reactie graag naar diaken A.P. (Adriaan) Paans.
Huidig bezorgteam: A. (Arnold) van Andel, J. (Jenny) van Andel - Pieterse, S.J. (Sija) Hoesen - 't Lam, M.C. (Margriet) van Tilborg en J. (Anneke) Vos - Hermans.

Voorbede
Een belangrijk onderdeel van elke eredienst is het doen van voorbede. Wanneer u iets of iemand wilt voordragen om in de voorbede aan de Heere op te dragen, neem dan contact op met uw wijkouderling, de predikant of scriba.

Collecten
Tijdens een eredienst worden voor de prediking twee collecten gehouden. Na de dienst wordt aan de uitgang één collecte gehouden. De bestemming van de collecten wordt bij de afkondigingen voor de dienst alsook in kerkblad Voetius aangegeven. 

Preekvoorziener

 A. (Arie) van den Bogerd contact