Beleidsmaatregelen integriteit

Wie kent de voorbeelden uit de media niet van mensen die zichzelf bevoordelen ten koste van anderen? In het bedrijfsleven, de politiek, de sport maar ook binnen de kerk komt dit helaas voor. Het vertrouwen schenden en misbruik maken van de positie die men bekleedt. Om schending van integriteit tegen te gaan en integer handelen te bevorderen en na te leven, worden door veel organisaties richtlijnen en gedragscodes opgesteld. Deze dienen als hulp om preventief afwegingen te kunnen maken in situaties die zouden kunnen leiden tot ongewilde gebeurtenissen. Daarnaast geven zij een handleiding om, in geval van schending van integriteit, op een zorgvuldige manier op te kunnen treden. Kortom, het bevorderen van integer handelen, het beschermen van leden en leidinggevenden en om in voorkomende gevallen een meld- en klachtenprocedure en een vertrouwenspersoon te hebben.  

Aansluiting bij Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL)
De kerkenraad vindt het belangrijk dat we een integere gemeente zijn. Daarom heeft de kerkenraad besloten om de gemeente aan te sluiten bij de Stichting Gedragscode Leidinggevenden. Met medewerking van deze stichting, willen wij ons beschermen tegen alle vormen van manipulatie, machtsmisbruik, financieel en seksueel misbruik. Daarom verbinden wij ons aan de gedragscode die door deze stichting is opgesteld voor leidinggevenden binnen kerken en kerkelijke organisaties. Deze gedragscode is een samenstelling van een aantal afspraken en regels waar leiders zich aan verbinden en de inhoud richt zich op manipulatie, machtsmisbruik, financieel en seksueel misbruik. Alle leiders binnen onze gemeente wordt gevraagd zich aan deze gedragscode te verbinden. Naast deze gedragscode, voorziet de SGL in een klachtenprocedure en een klachtenmeldpunt. Via dit meldpunt voorziet de stichting in een gespecialiseerde vertrouwenspersoon die een luisterend oor biedt en advies kan geven over het vervolgtraject. Eventueel kan de vertrouwenspersoon het slachtoffer ook begeleiden tijdens de verdere klachtenprocedure. We hopen als gemeente nooit te maken te krijgen met dergelijke klachten, maar we weten ook dat wij als gemeente niet volmaakt zijn en er zich ook bij ons onrechtmatige dingen kunnen voordoen.

Daarnaast worden ook andere beleidsmaatregelen genomen die gericht zijn op het voorkomen van manipulatie, machtsmisbruik, financieel en seksueel misbruik.  

Waarom een gedragscode?
De bijbel laat er geen misverstand over bestaan dat zij die geroepen zijn leiding te geven, een grote verantwoordelijkheid dragen. Al in Deuteronomium 17:14-20 worden de toekomstige koningen van Israël strikte regels voorgehouden betreffende het omgaan met macht, seksualiteit en geld. In Ezechiël 34 wordt indringend door de profeet gesproken over herders die zichzelf in plaats van de schapen weiden. Ook het Nieuwe Testament kent enkele duidelijke vermaningen aan het adres van hen die leiding geven. Duidelijk is dat leidinggeven gekwalificeerd wordt door het voorbeeld van onze Here Jezus zelf, namelijk ‘in de gestalte van een dienstknecht’ (Filippenzen 2:7).

Voor wie is de gedragscode van toepassing?  
De gedragscode is van toepassing voor iedereen die een leidinggevende rol vervult binnen de gemeente. Dat betreft zowel betaalde krachten (predikant) als alle vrijwilligers binnen de gemeente. Het betreft dus zowel ambtsdragers als vrijwilligers in bijvoorbeeld het jeugdwerk, kringwerk, bezoekwerk.   

Wie wordt beschermd? 
Door deze maatregelen worden zowel slachtoffers van misbruik als leidinggevenden die ten onrechte worden beschuldigd of verdacht van misbruik beschermd. 

Ook binnen kerken en kerkelijke organisaties kan sprake zijn van machtsmisbruik en manipulatie van mensen, van fraude en bedrog, van onzorgvuldige omgang met geld en middelen en van seksueel misbruik. Wij willen onze ogen daarvoor niet sluiten en al het mogelijke doen om dit te voorkomen en/of er een einde aan te maken. Daarom aanvaarden wij deze regels als normen waarop leidinggevenden aanspreekbaar zijn, opdat aan ieder bekend is ‘hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods’ (1 Timoteüs 3:15). Wanneer een leidinggevende deze gedragscode niet naleeft en hierop niet aanspreekbaar is door de vertrouwenspersoon binnen onze gemeente, kan een gedupeerde een klacht indienen bij de SGL. De toetsing van de klacht vindt plaats volgens de SGL-klachtenregeling. Deze gedragscode vormt dan ook een geheel met de klachtenregeling en de toelichting op de klachtenregeling. In de onderstaande links treft u de klachtenregeling en gedragscode aan.

 
De vertrouwenspersoon voor onze gemeente is: ds. A. (Ad) Naijen, contact.