Stichting Hervormd Centrum (''De Ark'')

Naam ANBI: Stichting Hervormd Centrum 
KVK-nummer: 41100370
RSIN/Fiscaal nummer: 803593387
Websiteadres: www.hervormdandel.nl
E-mail secretariaat: contact
E-mail zaal huren: contact
Bezoekadres: Burg. van der Schansstraat 51
Postcode: 4281 LH
Plaats: Andel


Doelstelling/Beleid/Activiteiten
Stichting Hervormd Centrum "De Ark" heeft ten doel de Hervormde Gemeente van Andel ruimte te bieden voor de activiteiten van de tot deze gemeente behorende kerkelijke verenigingen en van het andere kerkenwerk in de ruimste zin van het woord; met dien verstande dat op zondag van het gebouw alleen gebruik mag worden gemaakt voor de tot deze gemeente behorende kerkelijke verenigingen. Daarnaast, om tegen vergoeding zaalruimte beschikbaar te stellen aan christelijke organisaties, verenigingen en personen, die op gepaste wijze en in positief christelijke geest, vergaderingen, begrafenisdiensten, recepties e.d. willen houden.
De stichting is erkend overeenkomstig de generale regeling voor stichtingen als bedoeld in ordinantie 11-27 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. De stichting is erkend door de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Andel.

Samenstelling bestuur
Het bestuur Stichting Hervormd Centrum "De Ark" ressorteert onder de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Andel en bestaat uit vijf leden te weten:

Voorzitter: E.G. (Ewout) Mouthaan contact
Secretaris: P.J. (Pieter) van Andel contact
Penningmeester: A.P. (Ad) van Ballegooijen contact
Bestuurslid algemeen: M.M.C. (Maurits) Colet  
Bestuurslid algemeen: vacant  


Beloningsbeleid
Bestuurders en medewerkers van de stichting zijn allen vrijwilligers die pro Deo hun werkzaamheden verrichten. Alleen werkelijk gemaakte kosten voor de stichting kunnen worden gedeclareerd.

Exploitatie/Financiële verantwoording
De inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit huuropbrengsten en giften, de uitgaven uit kosten die het onderhoud van een gebouw met zich meebrengt. Met uitzondering van incidentele, relatief grote, investeringen is sprake van een behoorlijke mate van continuïteit. Hierna het meest recente overzicht van baten en lasten alsook de begroting voor het opvolgende jaar.

Jaarrekening 2021 begroting 2022 HC De Ark