Hier vindt u de werkjes voor uw kinderen van de kindernevendienst. Er staan per zondag twee bestanden. Er is een bestand voor de werkjes en voor het verhaal. In het bestand waarin het verhaal voor de desbetreffende zondag staat, kunt u ook de liedjes vinden. Per zondag kunt u zien welke werkjes wij gekozen zouden hebben, maar u hoeft deze selectie van werkjes niet te volgen. De keuze is geheel aan u of uw zoon/dochter. Ook staat er op welke bladzijde het verhaal te vinden is en welke liedjes u met uw zoon/dochter kunt zingen. Wij wensen iedereen veel plezier en succes! Mocht u niet beschikken over een printer, neem dan contact op met J. (Jacolien) van 't Sant, contact. Zij zal dan zorgen dat de werkjes voor u geprint worden.

Zondag 25 april
Werkjes: Pagina 4 en 5, werkblad 1a en 1b of pagina 8, werkblad 3
Verhaal: blz. 20
Liedjes: blz. 19

Klik hier voor het verhaal.
Klik hier voor de werkjes.

Zondag 18 april
Werkjes: Pagina 5 en 6, werkblad 1a en 1b (Zie benodigdheden!) of pagina 8, werkblad 3
Verhaal: blz. 13
Liedjes: blz. 12

Klik hier voor het verhaal.
Klik hier voor de werkjes.

Zondag 11 april
Werkjes: Pagina 5, werkblad 1 of pagina 7, werkblad 3
Verhaal: blz. 6 en 7
Liedjes: blz. 5

Klik hier voor het verhaal.
Klik hier voor de werkjes.

Klik hier voor de vacaturematrix.

Wilt u lid worden van onze gemeente? U bent van harte welkom!
Om lid te worden of voor mutaties met betrekking tot uw lidmaatschap kunt u contact opnemen met W.W. (Wim) Hoesen, contact.

Kerkenraad
De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente van de Heere. Hierin heeft iedere ambtsdrager zijn eigen taak. Omdat onze gemeente ten diepste Gods gemeente is, is Hij ons uitgangspunt als het gaat om beleid en bestuur. Op God moet alles zich richten. Van daaruit richt de kerkenraad zich op de gemeente. Dit wil zij doen vanuit een brede pastorale verantwoordelijkheid voor het geheel van de gemeente. Onze gemeente is breed in mening en visie. Daarom wil de kerkenraad in liefde gericht zijn op eenheid en samenbinding. Dit wordt gevonden in Jezus Christus. Daarbij ziet de kerkenraad een weg voor zich, die zich beweegt in het spoor van de gereformeerde leer naar Schrift en belijdenis. De inhoud van de bijbel en van de belijdenisgeschriften dient aan de orde te komen in de prediking, de catechese en op de kringen. De kerkenraad gelooft dat op deze manier de gemeente gebouwd wordt in het geloof en verdiept in de kennis van en verbondenheid met onze Heere Jezus Christus. Op die manier zal ze ook toegerust worden voor haar roeping om naar buiten toe te getuigen van haar Redder en Verlosser.

De kerkenraad, het centrale bestuursorgaan, van de Hervormde Gemeente Andel bestaat uit vijftien leden, te weten:

  • De predikant 
  • Acht pastorale ouderlingen, waaronder twee met een bijzondere opdracht
  • Drie ouderling-kerkrentmeesters
  • Vier diakenen, waaronder één met een bijzondere opdracht

Het moderamen (dagelijks bestuur) van de kerkenraad wordt ingevolge het gestelde in de kerkorde tijdens elke eerste vergadering van het nieuwe jaar gekozen door de leden van de kerkenraad.

Het moderamen bestaat uit de volgende personen:

 P.J. (Pascal) Tankens (Voorzitter, de praeses en consistorie)
 Vacant (Scriba, de secretaris)        
 C.P.H. (Cor) Naaijen  
 Sj.H. (Sjoerd) Wiersma  
 B.J.W. (Bart) Ouwehand (Predikant)


In de periode september tot en met begin juli vergadert de kerkenraad iedere twaalf weken voltallig. Daartussen vergaderen de geledingen binnen de kerkenraad apart. 
De leden van de kerkenraad hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alles waarvan ze kennis dragen in de uitoefening van hun ambt. De leden van de kerkenraad  worden gekozen door de belijdende leden van de kerk. Voor de procedure van verkiezing van ambtsdragers, zie onderstaand document:
Procedure verkiezing kerkenraadsleden pdf